THÔNG BÁO V/v Triệu tập họp, bàn tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

 
 
 

 

 

Số 15 TB/VTC-ĐTN

                         

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hải Phòng, ngày 13 tháng 04 năm 2018

 

 

 THÔNG BÁO

V/v Triệu tập họp, bàn tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm

 thành lập Trường 29/5/2003 – 29/05/2018.

 

Kính gửi:   - Các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn Trường

- Các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng các lớp Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15.

                  

Thực hiện kế hoạch của Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Trường 29/5/2003 – 29/05/2018.

Thực hiện chỉ đạo của Cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Trường 29/5/2003 – 29/05/2018.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ Cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao kính đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường, các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng các lớp Cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 đến tham dự buổi họp để bàn thực hiện các nhiệm vụ Cấp ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường giao.

Thời gian:           Từ 09h30' đến 11h00’ ngày 16/04/2018 (Thứ 2)

Địa điểm:             Văn Phòng Đoàn Trường CĐCN Viettronics

 

Ghi chú: Đề nghị các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Trường, các đồng chí Bí thư Chi đoàn, Lớp trưởng các lớp cao đẳng chính quy khóa 13, 14, 15 có mặt đầy đủ, đúng giờ để buổi họp đạt kết quả tốt.

          Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 

- Như KG;

- Lưu VPK.

 

TM. BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

 

ThS. Trương Văn Hiếu

Đã Xem: 14978

Bài Viết Mới Nhất