Thông báo "V/v: Triệu tập Đoàn viên sinh viên tham gia Hội nghị Tư vấn việc làm cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View"

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN

                         

 

Số      TB/VTC-ĐT&CTHSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2018

 

 THÔNG BÁO

V/v Triệu tập Đoàn viên sinh viên tham gia Hội nghị Tư vấn việc làm cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View.

 

          Kính gửi:             Ban Giám hiệu

                             Các Phòng, Ban, Khoa

Sinh các lớp cao đẳng khóa 13,14,15 Khoa Điện – Điện tử

                                

Thực hiện Kế hoạch của Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên, Kế hoạch của BCH Đoàn Thanh niên, Khoa Điện – Điện tử Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics về việc tổ chức Hội nghị Tư vấn việc làm và thực tập cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View, Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên, BCH Đoàn Thanh niên, Khoa Điện – Điện tử Trường thông báo tới các lớp Khoa Điện – Điện tử như sau:

1. Thành phần triệu tập:    Toàn thể Đoàn viên sinh viên các lớp cao đẳng khóa 13,14,15 Khoa Điện – Điện tử.

2. Thời gian:                         Từ 10h00' đến 11h30’ ngày 29/03/2018 (Thứ 5)

3. Địa điểm:                         Hội trường A2.2

4. Nội dung chương trình:

  1. Giới thiệu đại biểu
  2. Phát biểu của lãnh đạo Trường CĐCN Viettronics
  3. Phát biểu của lãnh đạo Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View
  4. Triển khai các nội dung tư vấn việc làm và thực tập cho sinh viên tại Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View
  5. Hỏi đáp giữa sinh viên CĐCN Viettronics với đại diện Khách sạn AVANI Hai Phong Harbour View

 

Nhận được Thông báo này đề nghị cán bộ lớp, cán bộ đoàn các lớp Khoa Điện – Điện tử triển khai tới toàn thể đoàn viên sinh viên lớp mình có mặt đầy đủ, đúng giờ để Hội nghị đạt kết quả tốt.

          Trân trọng!

 

Nơi nhận:

 

     - Như KG;

     - Lưu VT.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐT&CTHSSV

 

 

 

ThS. Trương Văn Hiếu

Đã Xem: 6706

Bài Viết Mới Nhất