Thông báo về điều kiện làm khoá luận tốt nghiệp và kế hoạch tổ chức làm khoá luận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khoá 13

TỔNG CTY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 72/TB/VTC-ĐT&CTHSSV

Hải Phòng, ngày 22 tháng  03 năm 2018

 

THÔNG BÁO

Vv điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và kế hoạch tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên cao đẳng khóa 13

 

    Căn cứ Quyết định số 86QĐ/VTC-ĐT&CTHSSV ngày 5/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ban hành hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

     Căn cứ Quyết định số 125 QĐ/VTC-ĐT&CTHSSV ngày 25/3/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics ban hành quy định làm khóa luận tốt nghiệp của sinh viên;

    Căn cứ Thông báo số 285TB/VTC-ĐT&CTHSSV ngày 12/6/2015 về việc sửa đổi điều 3,5,10 của Quyết định 125.

    Căn cứ các chương trình đào tạo và khung kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018;

     Nhà trường thông báo điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp và kế hoạch tổ chức làm khóa luận tốt nghiệp/học bổ sung cho sinh viên cao đẳng khóa 13 như sau:

  1. Điều kiện làm khóa luận tốt nghiệp
  1. Tất cả sinh viên cao đẳng chính quy khóa 13 được làm khóa luận tốt nghiệp, nếu đủ các điều kiện:
  • Tích lũy đủ các học phần tính đến thời điểm xét duyệt theo từng chuyên ngành (đã bao gồm thực tập và làm việc 6 tháng tại doanh nghiệp)

+ Công nghệ phần mềm: 87 tín chỉ

+ Kỹ thuật máy tính và quản trị mạng: 87 tín chỉ

+ Thiết bị điện - điện tử: 87 tín chỉ

+ Điện tử công nghiệp: 87 tín chỉ

+ Điện tự động công nghiệp: 87 tín chỉ

+ Quản trị doanh nghiệp: 79 tín chỉ

+ Kế toán doanh nghiệp: 79 tín chỉ

+ Tiếng Anh: 77 tín chỉ

  • Điểm trung bình trung tích lũy đến học kỳ 5 đạt 2.0 trở lên và không có học phần bị điểm F (riêng điểm Giáo dục thể chất phải >=5.0).
  • Có đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp, có xác nhận của khoa.
  1. Các trường hợp khác (nếu có), các khoa đề xuất bằng văn bản gửi Phòng Đào tạo và Công tác Học sinh sinh viên để trình Hiệu trưởng phê duyệt.
  1. Kế hoạch làm khóa luận tốt nghiệp

 

TT

Nội dung công việc

Đơn vị

thực hiện

Thời gian thực hiện

Ghi chú

 
 

1.

- Tổng hợp danh sách SV đủ điều kiện làm KLTN, dự kiến đề tài và GV hướng dẫn

- Tổng hợp danh sách SV không đủ điều kiện làm KLTN

Các khoa

30/3/2018

gửivề PĐT&

CTHSSV

 

2.

Kiểm tra, tổng hợp danh sách SV đủ điều kiện làm KLTN

PĐT&

CTHSSV

5/4/2018

 

 

3.

Soạn quyết định phân công GV hướng dẫn SV làm KLTN

P.ĐT&

CTHSSV

6/4/2018

 

Trình Hiệu trưởng ký

 

4.

Làm khóa luận tốt nghiệp

(GV hướng dẫn SV lập đề cương, trình khoa ký duyệt đề cương làm KLTN của SV và kiểm soát việc thực hiện tiến độ làm KLTN của SV)

Sinh viên CĐ K13,

GV hướng dẫn

23/4-6/7

/2018

 

 

5.

Soạn quyết định thành lập Hội đồng Bảo vệ KLTN và các Hội đồng chuyên ngành

P.ĐT&

CTHSSV

02/7/2018

Trình Hiệu trưởng ký

 

 

6.

Nộp hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho các khoa

Sinh viên CĐ K13

04-06/7/2018

 

 

7.

Báo cáo tình hình duyệt hồ sơ bảo vệ khóa luận của SV về P.ĐT

Các khoa

09/7/2018

 

 

8.

Kiểm tra hồ sơ bảo vệ KLTN của các khoa; chuẩn bị hồ sơ họp Hội đồng Bảo vệ KLTN

PĐT&

CTHSSV

10-11/7/2018

kiểm tra tại các Khoa

 

9.

Họp Hội đồng bảo vệ KLTN chuẩn bị tổ chức bảo vệ KLTN cho sinh viên

Hội đồng bảo vệ KLTN

13/7/2018

 

 

10.

Tổ chức bảo vệ khóa luận TN

Các Hội đồng và SV

16-20/7/2018

 

 

11.

Nộp hồ sơ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp về PĐT&CTHSSV (nộp hồ sơ theo điều 10.3 thông báo số 285 chỉnh sửa QĐ 125)

Các khoa

25/7/2018

 

 

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các khoa, PKHTC;

- Lưu VT, PĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG

 ĐÀO TẠO&CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Trương Văn Hiếu

 

Đã Xem: 2865

Bài Viết Mới Nhất