Thông báo nghỉ tết

TỔNG CTY CP ĐIỆN TỬ & TIN HỌC VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   12   TB/VTC-ĐT&CTHSSV

Hải Phòng, ngày 18  tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

Vv nghỉ Tết Nguyên đán Kỉ Hợi năm 2019 đối với HSSV

 

       Căn cứ chương trình đào tạo và khung kế hoạch đào tạo năm học 2018-2019;

       Nhà trường thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỉ Hợi năm 2019 như sau:

      - Học sinh, sinh viên được nghỉ từ ngày 29/01/2019 đến hết ngày 15/02/2019. Ngày 18/02/2019 (thứ Hai) toàn thể học sinh, sinh viên học tập trở lại bình thường.

Vì thời gian nghỉ  kéo dài, Nhà trường yêu cầu:

      - Toàn thể học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm túc thời gian nghỉ Tết, không được nghỉ trước và sau thời gian quy định.

      - Học sinh sinh viên cùng gia đình thực hiện đón Tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, tuyệt đối đảm bảo an toàn; không tham gia đốt pháo, thả đèn trời, cờ bạc, sử dụng ma túy và các tệ nạn xã hội khác; phải chấp hành tốt các quy định của Pháp luật và nội quy của Nhà trường trong thời gian nghỉ Tết tại gia đình.

      Nhận được thông báo này đề nghị các Khoa triển khai, thông báo tới HSSV các lớp và quán triệt HSSV trong quá trình nghỉ Tết nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, đảm bảo an toàn.

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Các khoa, PKHTC;

- Lưu VT, PĐT&CTHSSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

PHỤ TRÁCH PHÒNG ĐÀO TẠO&CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

ThS. Trương Văn Hiếu

Đã Xem: 1841

Bài Viết Mới Nhất